Dr. Németh Ákos Pál
ügyvédi iroda

Ajka József A.u.19. fsz. 1.
Telefon: +36 88 / 201 203

Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 15. fsz. 3.
Telefon: +36 88 / 326 324
napiroda [k] invitel.hu

Bemutatkozás

Dr. Németh Ákos Pál ügyvédi iroda, megbízható társa az élet minden területén, legyen szó gazdasági- vagy büntetőjogról, vagy éppen családjogi ügyekről. Ügyfélközpontú megközelítéssel, rugalmas hozzáállással és jelentős szakmai tapasztalattal állunk partnereink rendelkezésére, igény szerint angol és német nyelven is.

Szolgáltatások

Gazdasági jog

Büntetőjog

Ingatlanjog

Családjog

Gazdasági jog

 • cégalapítás teljes lebonyolítása, előzetes adótanácsadás, társasági dokumentáció elkészítése
 • teljes körű jogi képviselet
 • cégek átalakulásának (szétválás, kiválás, beolvadás, egyesülés) lebonyolítása
 • nemzetközi és hazai védjegybejelentés
 • jogi átvilágítás és tanácsadás
 • végelszámolás során jogi tanácsadás és adminisztráció
 • szerződéskötések előkészítése és képviselet a kapcsolódó tárgyalások során
 • jogi képviselet végrehajtási-, csőd- és felszámolási eljárásokban
 • peres- és peren kívüli képviselet
 • jogi képviselet és tanácsadás vagyonosodási vizsgálat esetén

Büntetőjog

 • jogi képviselet a büntetőeljárás minden szakaszában (nyomozati, ügyészi, első-, másod- és harmadfokú bírósági)
 • sértetti képviselet ellátása
 • eljárás tanú érdekében
 • képviselet magánvádas eljárásban
 • bűncselekménnyel okozott kár érvényesítése

Ingatlanjog

 • adásvételi, bérleti és használati szerződések készítése, véleményezése
 • képviselet a földhivatal és más hatóságok előtt
 • közös tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás és képviselet
 • társasházalapítás
 • képviselet birtokvédelmi eljárásokban, elbirtoklással, illetve szolgalmi joggal kapcsolatos ügyekben

Családjog

 • házassági bontóperek, házassági vagyonjogi perek
 • gyermekelhelyezési és kapcsolattartási perek
 • apasági perek (apaság megállapítása iránti per, apaság vélelmének megdöntése iránti per)
 • gyermektartásdíj perek
 • örökbefogadási ügyek (titkos- és nyílt örökbefogadás)
 • szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perek
 • házassági szerződések készítése
 • jogi tanácsadás eltérő állampolgárságú személyek családjogi kérdéseiben

Hitvallás és etika

Ügyvédi irodánk a hatályos ügyvédi törvény és ügyvédi etikai szabályzat szerint jár el, melynek fő kitételei:

 • az ügyvédi munka egyik legfontosabb pillére az ügyfelekhez fűződő bizalmi viszony kialakítása, fenntartása. Ennek elérése érdekében
 • az ügyvédi iroda munkatársai felelősséggel tartoznak az ügyfelek személyes adatainak védelméért, illetve a tudomásukra jutott ügyvédi titkokat kötelesek megőrizni.
 • az ügyvédi iroda ügyfelei személyes adatait csak és kizárólag célhoz kötötten rögzíti és tárolja.
 • az ügyvéd a Magyar Köztársaság valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhat.
 • az ügyvéd minden ügyben elláthatja a megbízó jogi képviseletét.
 • az ügyvéd tevékenysége gyakorlása során szabad és független.
 • az ügyvéd nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely ügyvédi függetlenségét veszélyezteti.
 • az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia.
 • az ügyvéd tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.
 • az ügyvéd nem működhet közre, ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.

Ügyvédi titoktartás

Az ügyvéd titoktartási kötelezettsége kiterjed a megbízó személyes adataira, magában foglalja az üzleti kapcsolataira, vállalkozása jövedelmi viszonyaira, pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat, s nem ritkán a bank-, vagy adótitok körébe tartozó adatokat (pénzforgalmi mozgások, bankszámla-követelések, az adó-, és járulékfizetés vagy bevallási kötelezettség adatai), családjogi ügyekben az ügyfél családi kapcsolataira, egészségi állapotára vonatkozó tényeket.

A titoktartási kötelezettség nemcsak "hallgatási kötelezettséget" jelent, hanem vonatkozik az ügyvédi titokkörbe tartozó adatokat tartalmazó, általa szerkesztett vagy rendelkezésére bocsátott bármilyen dokumentumok, adathordozók kezelésére is.

Az ügyvédi titoktartási kötelezettség független az ügyvédi megbízástól, azaz attól, hogy az ügyfél adott-e formális megbízást a szakembernek, vagy csak egyszeri jogi tanácsadás keretében találkoztak. Az ügyvéd a rábízott titkot azután is köteles megőrizni, hogy megbízását teljesítette, vagy a megbízási szerződés akár az ügyfél, akár az ügyvéd részéről felmondásra került.

Az ügyvédi titoktartás az ügyvédi titokkörbe tartozó adatokat az ügyvéd tevékenységét vizsgáló hatóságok előtt is védi. Ez azt jelenti, hogy az ügyvédnél végzett hatósági vizsgálat (pl. nyomozóhatósági házkutatás, adóellenőrzés) során a hatóság nem jogosult ezen adatokat megismerni, sőt az ügyvédnek kifejezett kötelessége az ügyvédi titok hatóságok előtti védelme.

Az ügyvéd számára a titoktartási kötelezettség alól kizárólag a titokgazda, vagyis a megbízó, annak jogutódja, vagy a megbízó törvényes képviselője adhat felmentést.

Az ügyvédi titoktartási kötelezettség nem csak az ügyvédet személyesen terheli, hanem kiterjed az ügyvéd, ügyvédi iroda alkalmazottaira (ügyvédjelöltek, ügyviteli alkalmazottak), az ügyvédi szervekre, ezek tisztviselőire és alkalmazottaira is, ideértve a kötelezettség fentebb tárgyalt keletkezésére és megszűnésére is.

Kapcsolat,

Elérhetőségek:

Dr. Németh Ákos Pál ügyvédi iroda

Ajka

8400 Ajka, József A.u.19. fsz. 1.,
Levelezési cím: 8400 Ajka, Pf.: 105.
Tel./fax: +36 88 / 201 203
Mobil: 06 70 / 600 2662
drnemethakos [k] invitel.hu

Veszprém

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. fsz. 3.
Tel./fax: +36 88 / 326 324
napiroda [k] invitel.hu

Ezt a honlapot a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara tagjaként bejegyzett Dr. Németh Ákos Pál Ügyvédi Iroda tartja fenn az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben és az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III.26.) MÜK Szabályzat 10. pontja alapján. Az ügyvédi honlap nem tart fenn vendégkönyvet, a honlaplátogatások számát a nyilvánosság számára hozzáférhető módon feltüntető számlálót nem üzemeltet, továbbá nem gyűjti a látogatók elektronikus levélcímeit és egyéb adatait sem.